זוך

זוך אנפרעג


לייגט א + בעפאר א ווארט וועלכע מוז געטראפן ווערן אין אייערע זוך רעזולטאטן, אדער א - בעפאר א ווארט וועלכע מוז נישט געטראפן ווערן. א ליסטע פון ווערטער, צעטיילט איינס פון צווייטען מיט א | וועט אויפזוכן יעדע ווארט באזונדער. נוצט * (שטערנדל) אין פלאץ פון אן אות (גוט צו נוצן ווען עס זענען דא אלטערנאטיווע וועגן פון שרייבן א ווארט און איר ווילט זוכן ביידע)

שרייב אריין באניצער-נאמען (ניק). נוצט א * (שטערנדל) אין פלאץ פון אן אות.

זוך מעגליכקייטן


וועל אויס דעם פארום אדער פארומס אין וועלכע איר ווילט זוכן. דאס זוך אין אונטער-פארומס ווערן אויסגעפירט אויטאמאטיש אויב לעשט איר נישט אויס דעם "זוך אין אונטער-פארומס" אפציע אונטען.

 

קבע 0 כדי להציג את כל הנושא.
תווים מההודעה